Tijdens het eerste decennium van de WIBAZ is er veel aandacht geweest aan het opstellen van een beoordelingsrapport met toetsingscriteria voor medische apparatuur. Jaarlijks werden circa 25 beoordelingsrapporten opgesteld.

WIBAZ werd op 27 augustus 1971 in het Academisch Ziekenhuis Groningen door een aantal medisch-technische instrumentatie deskundigen uit de academische ziekenhuizen opgericht en stond toen voor:

Werkgroep Instrumenten Beoordeling Academische Ziekenhuizen

900C

De toenmalige doelstellingen waren:

  • het voorkomen van dubbel werk op instrumenteel gebied;
  • het trekken van één lijn naar leveranciers;
  • het uitwisselen van informatie en gemakkelijke toegang tot elkaar.

Praktijkervaringen
Een systeem van gevaarmeldingen werd ingevoerd om gevaarlijke situaties van apparatuur in het ziekenhuis onder de aandacht te brengen van collega’s als de betreffende industrie. Daarnaast heeft de WIBAZ inhoud gegeven aan het tot stand komen van diverse richtlijnen en normen op het gebied van de veiligheid en het veilig gebruik van medische apparatuur.

Een ander veel besproken onderwerp betrof de rol van de Instrumentatiedienst in het ziekenhuis, de organisatorische opzet, de plaats in de organisatie en het aantal benodigde medewerkers. Tot heden keert regelmatig deze discussie terug, waarbij het standpunt altijd is geweest, dat een gespecialiseerde instrumentatie-afdeling voor elk ziekenhuis noodzakelijk wordt geacht.

Na de eerste 10-jaar ontstond er een teruggang in de productie van beoordelingsrapporten en richtte het WIBAZ-overleg zich meer naar de aspecten van het beheer van de apparatuur in het ziekenhuis.

Naamswijziging
De naam werd gewijzigd in Werkgroep Instrumentatie Beheer Academische Ziekenhuizen waarbij het acroniem kon blijven bestaan. De doelstellingen werden daarbij enigszins aangepast.

Leo Schoo
Amsterdam, 18 januari 1999