Procedures

In WIBAZ-verband zijn de volgende procedures afgesproken:

Praktijkervaringen

De procedure Praktijkervaringen heeft betrekking op informatie-uitwisseling tussen de WIBAZ-leden onderling van opgedane ervaringen met apparatuur en/of leveranciers. Een WIBAZ-lid vult, indien daar aanleiding toe is, een meldingsformulier in en stuurt deze ter informatie naar de overige leden.

Op deze wijze wordt ieder geinformeerd over het betreffende probleem. Het lid dat de melding heeft gedaan zorgt vervolgens voor de noodzakelijke vervolgakties, te weten:

-In kennis stellen van de leverancier-fabrikant;
-Aandringen bij leverancier-fabrikant op corrigerende maatregel;
-Bij ingebreke blijven van leverancier-fabrikant wordt verder kenbaar gemaakt dat een publicatie wordt voorbereid om probleem aan de orde te stellen;
-Indien vervolgens geen afdoende aktie volgt wordt het betreffende artikel geplaatst in vakbladen;
-Melding bij de Inspectie behoort eveneens tot de mogelijkheden.

Gedurende dit traject worden de overige WIBAZ-leden op de hoogte gehouden van de vorderingen.

Beoordelingsrapporten van apparatuur

Door WIBAZ zijn de Toetsingscriteria en bijbehorende Beoordelingsrapporten ontwikkeld, een objectieve checklijst die gebruikt kan worden om een waarde-oordeel uit te spreken over de kwaliteit van medische apparatuur. Dit betreft zowel apparatuur met CE, een samenstel van apparaten met CE als apparatuur zonder CE (zelfbouw).

De doelstelling is om de opgestelde Beoordelingsrapporten onderling te kunnen vergelijken en zodoende gebruik te maken van de ervaring van technici in andere ziekenhuizen. Dit kan een aanzienlijke tijdsbesparing opleveren.