WIBAZ-meldingssysteem Praktijkervaringen

De procedure Praktijkervaringen heeft betrekking op informatie-uitwisseling tussen de WIBAZ-leden onderling van opgedane ervaringen met apparatuur en/of leveranciers. Een WIBAZ-lid vult, indien daar aanleiding toe is, een meldingsformulier praktijkervaringen in en stuurt deze ter informatie naar de overige leden.

Op deze wijze wordt ieder geinformeerd over het betreffende probleem. Het lid dat de melding heeft gedaan zorgt vervolgens voor de noodzakelijke vervolgakties, te weten:

 

 

-In kennis stellen van de leverancier-fabrikant;-Aandringen bij leverancier-fabrikant op corrigerende maatregel;-Bij ingebreke blijven van leverancier-fabrikant wordt verder kenbaar gemaakt dat een publicatie wordt voorbereid om probleem aan de orde te stellen;

-Indien vervolgens geen afdoende aktie volgt wordt het betreffende artikel geplaatst in vakbladen;

-Melding bij de Inspectie behoort eveneens tot de mogelijkheden.

 

Download

545 Downloads

Version: 1.0

DescriptionVersions

Het WIBAZ-meldingssysteem Praktijkervaringen is bedoeld voor collegiale informatie-uitwisseling tussen de instrumentele diensten van de aan WIBAZ deelnemende UMC’s. Het is niet bestemd voor gebruik en verspreiding buiten WIBAZ-kringen. Het WIBAZ-secretariaat, die voor verspreiding van de praktijkervaringen zorgdraagt onder de WIBAZ-leden, is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten en onvolkomenheden in de door de instrumentele diensten verstrekte informatie